Z ostatniej chwili...

Rok szkolny 2017/2018 - nabr rozpoczty

UWAGA - w lipcu biuro jest zamknite - prosimy o kontakt - tel. 504 070 012

Szkoa rozpoczyna nabr na rok ...

Tu jesteś: Home Nauczyciele

Email Drukuj PDF

Wedug H. Komorowskiej ?sukces w nauce to do potoczne stwierdzenie, e postawiony cel zosta przez uczcego si zrealizowany, a podany poziom umiejtnoci ? osignity lub nawet przekroczony.?[1] Aby ten cel zosta osignity, wany jest odpowiedni dobr metod do danej grupy wiekowej.

H. Komorowska uwaa, e podstawow zmian, jaka dokonaa si w nauczaniu jzykw obcych, jest ?ukierunkowanie dziaa dydaktycznych na osob ucznia, a nie osob nauczyciela.?[2] Obecnie proces nauczania jzyka traktuje si jako zestaw aktywnoci, dziki ktrym proces uczenia si bdzie przebiega efektywnie. Za cel stawia si obecnie nie opanowanie sownictwa i struktur gramatycznych, a umiejtnoci komunikowania si w jzyku obcym.

Wrd rekomendacji metodycznych wyrnia si: dostateczn ilo czasu na efektywn prac w parach i grupach jzykowych. M. Nowicka tak pisze o nauczaniu grupowym ?wiedza szkolna jest wynikiem wsplnego dziaania, efektem wysiku podejmowanego z drug osob, t osob moe by nauczyciel, ale moe ni take by kolega ze szkolnej awki. Mwimy wwczas o uczeniu si we wsppracy przebiegajcym w parach bd w grupach.?[3] Nauczanie w zespole przede wszystkim umoliwia uczniom nabywanie umiejtnoci wsppracy, ktra uczy organizowania tak pracy swojej jak i pracy innych.

Umiejtno wsppracy naley wspczenie do wysoko cenionych kompetencji kluczowych w edukacji. Poniewa zdaniem R. Pachociskiego, sama zdolno przyswajania technicznych umiejtnoci jest cenna, ale niezbyt przydatna ?jeli dana jednostka nie bdzie umiaa stosowa tych umiejtnoci w interakcjach opierajcych si na wsppracy z innymi ludmi w kwestiach dotyczcych kariery zawodowej, rodziny czy spoecznoci lokalnej.?[4]

B. Badegruber sugeruje stopniowe uczenie wspdziaania rozpoczynajc od pracy w parach do otwartej pracy zespoowej. Uwaa on, e ?naley nauczy dzieci dzielenia midzy siebie obowizkw, dzielenia si na grupy, umawiania si, pjcia na kompromis, ustpowania, zaczekania na innych, pomagania innym, proszenia innych o pomoc, wypoyczania i poyczania rzeczy.?[5]

Bardzo cennym uzupenieniem praktyki nauczania grupowego s zalecenia amerykaskiej Encyklopedii Nauczycielskiej (1998, s.578):

 1. Przed przystpieniem do podziau uczniw na grupy staraj si jak najlepiej pozna kadego z nich. Porwnaj swoje spostrzeenia o uczniach ze spostrzeeniami pozostaych nauczycieli i rodzicw
 2. Zanim zaczniesz wdraa uczniw do pracy grupowej, powiniene nauczy ich pracowa samodzielnie
 3. Prac w grupach naley wprowadza stopniowo, aby zapewni uczniom czas niezbdny na przystosowanie si do nowych warunkw
 4. Grupuj uczniw zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami
 5. Sprawd, czy wszyscy uczniowie dobrze znaj zasady pracy grupowej, czy wiedz, na czym polegaj prawa i obowizki jako czonkw grupy
 6. Staraj si, aby kada grupa pracowaa w miar moliwoci nad odrbnym zagadnieniem.

Wraz z pojawieniem si podejcia komunikacyjnego w dydaktyce, ucze sta si centraln postaci i podmiotem dydaktyki. H. Komorowska wymienia cechy, ktre maj wpyw na sukces w nauce jzyka:

 • ?inicjatywa i aktywne podejcie do zada, co oznacza, e ucze sam znajduje sobie najlepsze formy pracy i organizuje wasn nauk,
 • stosowanie domysu jzykowego i niezraanie si trudnociami lub nieznajomoci poszczeglnych wyrazw,
 • brak zrutynizowanych zachowa, innowacyjno, stosowanie rnorodnych sposobw uczenia si i radzenia sobie z problemami,
 • umiejtno wyszukiwania odpowiednich materiaw pomocniczych,
 • wiara we wasne umiejtnoci radzenia sobie z trudnociami i pozytywny obraz wasnej osoby wraz z wysok samoocen,
 • wysoka motywacja do nauki,
 • gotowo omawiania swych postpw w nauce z innymi.?[6]

Praca w parach i praca grupowa to formy, ktre s atrakcyjne dla ucznia. Wedug H. Komorowskiej pozwalaj one ?zwikszy czas przeznaczony na mwienie, zwikszy aktywno uczniw na lekcji, omielaj uczniw w prbach posugiwania si jzykiem obcym, sprzyjaj te wzajemnemu pomaganiu sobie i przyzwyczajaj do bardziej naturalnego, konwersacyjnego posugiwania si jzykiem.?[7]

Dziki pracy w grupach, jak pisze P. Ur, uczniowie maj duo wicej czasu i moliwoci do rozmowy w jzyku angielskim, anieli w pracy z ca klas. Taki rodzaj pracy, wedug autorki rwnie ?wzbudza odpowiedzialno uczniw i niezaleno, moe wzmocni motywacj i wnie poczucie wsppracy i przyjaznej atmosfery w klasie.?[8]

J. Harmer dodaje, e, praca w parach lub grupach daje poczucie niezalenoci, uczniowie sami podejmuj decyzje nie czujc przy tym skrpowania lub obawy, e caa klasa sucha. Wedug J. Harmera, ?jednym z najwaniejszych wrogw efektywnego nauczania jest nuda.?[9] Stanie si tak, jeeli na przykad, uczniowie spdz ca lekcj na pisaniu zda. Ale gdy w cigu jednych zaj nauczyciel zastosuje kilka rnych zada, jest wtedy szansa na to, e wzbudzimy wiksze zainteresowanie zajciami.

B. Macher dodaje, i, ?lekcja, ktrej zasad organizacji jest uczenie si w maych grupach eliminuje takie saboci lekcji tradycyjnej, jak bierno, anonimowo, niesamodzielno ucznia, dominacj nauczyciela, formalizm, powierzchowno oceny prac, brak czasu na refleksj nad wspln prac.?[10]

Beata Woejszo
SJA Britannica


[1] H. Komorowska, (1987), Sukcesy i niepowodzenia w nauce jzyka obcego, W-wa, s.9.

[2] H. Komorowska, (2000), Nowe tendencje w nauczaniu jzykw obcych, w; Nauczanie jzykw obcych w zreformowanej szkole, H. Komorowska (red.), W-wa, s.5.

[3] M. Nowicka, (2005), O dziecicym uczeniu si we wsppracy, w; Zreformowana wczesna edukacja-od refleksu ku dziaaniu nauczyciela, M. Nowicka (red.), W-wa. s. 105.

[4] R. Pachociski, (1998), Podstawy ksztacenia wyszych umiejtnoci poznawczych w nowoczesnej szkole, W-wa, s. 180.

[5] B. Badegruber, (1997), Nauczanie otwarte w 28 krokach, W-wa, s.56.

[6] H. Komorowska, (1987), Op..cit., s.11.

[7] Ibidem.

[8] P. Ur, (1999), A Course In Language Teaching, Cambridge University Press, UK, s.232, tumaczenie wasne.

[9] J. Harmer, (1998), How To Teach English, Longman Limited, England, s.21, tumaczenie wasne.

[10] B. Macher, (1997), Praca maych grup na lekcji, Koszalin, s. 158.

Zmieniony ( Wtorek, 28. Wrzesień 2010 09:16 )  

Tablica Ogosze

Metody aktywizujce i grupowe w nauczaniu jzyka angielskiego

Wedug H. Komorowskiej ?sukces w nauce to do potoczne stwierdzenie, e postawiony cel zosta przez uczcego si zrealizowany, a podany poziom umiejtno...

Nasz stron oglda...

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Sonda o ...

Czy znajomo jzyka angielskiego jest potrzebna?